Raadsvoorstel

Datum vergadering gemeenteraad

Voorstelnummer

19 december 2017

RV/17/00812
Z15-36781

Voorstel ingebracht door

R. van Nifterik

Portefeuillehouder
Begrotingsprogramma en taakveld

H.N. de Ronde
“alle”

Onderwerp

Tussenrapportage tot en met oktober 2017

Geacht raadslid,

Voorgesteld besluit
1.   De tussenrapportage tot en met oktober 2017 vast te stellen.
2a. De bijbehorende financiële effecten vast te stellen:

 • Mutatie saldo programma Inwonerszaken: € 427.000,- (voordeel);
 • Mutatie saldo programma Ruimte: € 4.250,- (nadeel);
 • Mutatie saldo programma Bedrijfsvoering: € 560.000,- (nadeel).

2b. Als onderdeel van bovenstaande mutaties:

 • Het voordeel van € 35.000,- binnen het taakveld Maatwerkdienstverlening 18- te storten in de reserve overlopende posten en te onttrekken in 2018;
 • Het voordeel van € 90.000,- binnen het taakveld Ruimtelijke ordening te storten in de reserve overlopende posten;
 • Het voordeel van € 300.000,- binnen diverse taakvelden sociaal domein te storten in de reserve Sociaal domein;
 • Het voordeel van € 63.250,- binnen taakveld Ruimtelijke ordening te storten in de reserve Omgevingsgerichte uitgaven;
 • Het nadeel van € 18.250,- binnen taakveld Ruimtelijke ordening te onttrekken uit de reserve Omgevingsgerichte uitgaven.

2c. Een krediet van € 175.000,- op te nemen in de begroting 2017 voor het kunstgrasveld in
      Lienden. De daadwerkelijke betaling op te schorten tot het raadsvoorstel over de
      kunstgrasvelden (verzelfstandiging buitensportaccommodaties) in 2018.
3.   Begrotingswijziging 2017, nummer 14 vast te stellen.

Samenvatting van het voorstel

Dit is het raadsvoorstel dat hoort bij de tussenrapportage tot en met oktober 2017. Met dit raadsvoorstel stelt u de formele (financiële) wijzigingen die voortvloeien uit de tussenrapportage vast.

HOOFDLIJNEN

 1. Wat is de aanleiding van dit voorstel en wat is het (wettelijk) beleidskader?

In het kader van het project herijking planning- & control cyclus heeft u de wens een zogenaamde (tweemaandelijkse) tussenrapportage, als vervanger van de bestuursrapportage, te ontvangen. Deze tussenrapportage richt zich meer op de voortgang van het beleid. Financieel rapporteren we nu over de ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar tot en met oktober jl.. Volgend jaar presenteren we deze tussenrapportage iedere 2 á 3 maanden. U vindt de digitale tussenrapportage via deze link.

 1. Wat is het beoogde effect; wat willen we bereiken? En waarom op deze manier?

1.1. Met dit beslispunt geeft u aan kennis te nemen van de voortgang op beleid en stemt u hiermee in zoals we deze in de tussenrapportage aan u presenteren. Ook neemt u kennis van de punten waarop door het college bijgestuurd gaat worden.

2.1. Met dit beslispunt geeft u aan kennis te nemen van de financiële effecten en stemt u hiermee in zoals we deze in de tussenrapportage aan u presenteren. De incidentele ontwikkelingen over 2017 verwerken we uiteindelijk in de begroting.

2.2 Het kunstgrasveld van voetbalclub F.C. Lienden werd in het voorjaar van 2017 volledig afgekeurd. In overleg met de gemeente besloot de club om een nieuw veld te financieren. In mei besloot het college om zich in te spannen om een deel van de financiering te vergoeden. In een intentieverklaring deelde het college dit mee aan het bestuur van F.C. Lienden. De intentieverklaring is aan u ter beschikking gesteld bij de vergadering van de kadernota in juli 2017.

Dit voorstel betreft een technische uitwerking, omdat we moeten voldoen aan onze begrotings-voorschriften. Het veld is namelijk ons eigendom en daarmee moeten we de aanlegkosten verantwoorden in het jaar waarin de dienst (het vervangen) is verricht. We stellen u voor een krediet van € 175.000,- op te nemen in de begroting 2017. We nemen in 2017 de verplichting op, maar de daadwerkelijke uitbetaling verrichten we nog niet.
Tijdens de begrotingsvergadering van 7 november 2017 sprak u namelijk over de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden in de gemeente. Hierover nam u een geamendeerd besluit over de aanwending van de budgetten. En deze op te schorten in afwachting van de besluitvorming door de gemeenteraad over de verzelfstandiging buitensportaccommodatie. Hiervoor volgt in januari 2018 een apart raadsvoorstel.

3.1. Dit is de bijbehorende begrotingsmutatie. Door deze vast te stellen, nemen we alle financiële effecten uit de tussenrapportage mee in het voortschrijdend saldo van de jaarstukken.

 1. Wat zijn de nadelen en/of mogelijke risico’s als de raad het voorstel overneemt?

Het verwachte rekeningresultaat 2017 is € 320.250,- negatief. Tot op heden zijn er geen voldoende concrete incidentele meevallers die het negatieve saldo  goed maken. Indien in de laatste twee maanden geen meevallers ontstaan dan moeten we bij de jaarrekening eventueel onttrekken uit een reserve om het tekort goed te maken.

We voorzien nu een voordeel binnen het sociaal domein. Het sociaal domein blijft echter een ‘open einde regeling’. Regionale afspraken leiden mogelijk nog tot een andere definitieve financiële afwikkeling. Bij de jaarrekening 2017 volgen mogelijk alsnog (positieve / negatieve) verrekeningen met de reserve.

 1. Wat betekent het als de raad dit voorstel niet overneemt?

2.1. De in dit voorstel opgenomen afwijkingen worden dan gepresenteerd bij de jaarstukken. Daarnaast ontstaat voor een aantal uitgaven een rechtmatigheidsrisico.

 1. Is het een begrotingswijziging?

Ja, zie begrotingswijziging 2017, nummer 14

TOELICHTING EN UITVOERING

 1. Beleidskader

De tussenrapportage en de eisen die hieraan worden gesteld, is opgenomen in de financiële verordening van de gemeente Buren. Deze financiële verordening is door de raad vastgesteld op 24 oktober 2017.

 1. Effectmeting, planning en evaluatie

Dit is de eerste versie van de nieuwe tussenrapportage. In 2018 stellen we meerdere tussenrapportages op. Hierbij bekijken we met welke frequentie we u voorstellen de financiële mutaties (inclusief verrekeningen met reserves) te verwerken in de begroting via een begrotingswijziging. Stellen we u dit iedere twee maanden voor of bijvoorbeeld tweemaal per jaar.
Tussentijds nemen we technische verbeteringen, waar mogelijk, mee in de volgende rapportage. Uiterlijk december 2018 evalueren we met u de nieuwe opzet (van de website) en werkwijze (tweemaandelijks).

 1. Financiën

Als gevolg van de financiële ontwikkelingen genoemd in de tussenrapportage wijzigen de programmatotalen en het verwachte rekeningresultaat 2017.

In de tabel hieronder is de voortgang ten opzichte van de eerste bestuursrapportage opgenomen.

Mutatie 2017

V / N *

Verwacht rekening resultaat 2017 na eerste bestuursrapportage

 183.000

N

Mutatie saldo programma Inwonerszaken

427.000

V

Mutatie saldo programma Ruimte

4.250

N

Mutatie saldo programma Bedrijfsvoering

560.000

N

Verwacht rekening resultaat 2017 na tussenrapportage t/m oktober

 320.250

N

* V = Voordeel / N = nadeel

Ontwikkeling reserves

We stellen voor een aantal financiële ontwikkelingen te verrekenen met een reserve. Hieronder geven we weer om welke taakvelden het gaat en wat het gevolg is voor de desbetreffende reserve.

Taakveld

Onderwerp

Mutatie 2017

Huidige stand reserve Overlopende posten

665.750

Maatwerkdienstverlening 18-
Ruimtelijke ordening

Meer bewegen voor ouderen
Bijdrage landschappelijke versterking

+ 35.000
+ 90.000

Verwachte stand per 31/12/2017

790.750

Taakveld

Onderwerp

Mutatie 2017

Huidige stand reserve Sociaal domein

2.852.000

Inkomensregelingen
Maatwerkvoorzieningen Wmo
Maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerkdienstverlening 18-
Geëscaleerde zorg 18-

Inkomensvoorzieningen en minimabeleid
Verplaatsen in en rond het huis
Maatwerkdienstverlening 18+
Begeleiding en verblijf zorg in natura
Jeugdreclassering en drangtrajecten jeugd

+ 95.000
+ 120.000
+ 85.000
+ 160.000
- 160.000

Verwachte stand per 31/12/2017

3.152.000

Taakveld

Onderwerp

Mutatie 2017

Huidige stand reserve Omgevingsgerichte uitgaven/bovenplanse verevening

681.750

Ruimtelijke ordening

Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen
Archeologisch onderzoek

+ 63.250
- 18.250

Verwachte stand per 31/12/2017

726.750

 1. Communicatie

Er vindt geen aparte communicatie over de tussenrapportage plaats.

 1. Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is niet van toepassing op de tussenrapportage.

 1. Deregulering

Deregulering is niet van toepassing op de tussenrapportage.

 1. Achtergrondinformatie

Niet van toepassing

Bijlagen:

 • Raadsbesluit
 • Financieel overzicht tussenrapportage tot en met oktober 2017
 • U vindt de digitale tussenrapportage via deze link.

Inlichtingen bij:   
Naam   R. van Nifterik      
Afdeling   Bedrijfsvoering – Financiën

Datum vergadering gemeenteraad

Voorstelnummer

19 december 2017

RV/17/00812

Onderwerp   Tussenrapportage tot en met oktober 2017

De Gemeenteraad van Buren;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2017;

besluit:

1. De tussenrapportage tot en met oktober 2017 vast te stellen;
2a. De bijbehorende financiële effecten vast te stellen:

 • Mutatie saldo programma Inwonerszaken: € 427.000,- (voordeel);
 • Mutatie saldo programma Ruimte: € 4.250,- (nadeel);
 • Mutatie saldo programma Bedrijfsvoering: € 560.000,- (nadeel).

2b. Als onderdeel van bovenstaande mutaties:

 • Het voordeel van € 35.000,- binnen het taakveld Maatwerkdienstverlening 18- te storten in de reserve overlopende posten en te onttrekken in 2018;
 • Het voordeel van € 90.000,- binnen het taakveld Ruimtelijke ordening te storten in de reserve overlopende posten;
 • Het voordeel van € 300.000,- binnen diverse taakvelden sociaal domein te storten in de reserve Sociaal domein;
 • Het voordeel van € 63.250,- binnen taakveld Ruimtelijke ordening te storten in de reserve Omgevingsgerichte uitgaven;
 • Het nadeel van € 18.250,- binnen taakveld Ruimtelijke ordening te onttrekken uit de reserve Omgevingsgerichte uitgaven.

2c. Een krediet van € 175.000,- op te nemen in de begroting 2017 voor het kunstgrasveld in Lienden.
      De daadwerkelijke betaling op te schorten tot het raadsvoorstel over de kunstgrasvelden
      (verzelfstandiging buitensportaccommodaties) in 2018.
3.   Begrotingswijziging 2017, nummer 14 vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2017

De griffier,                        De voorzitter,

G. van Droffelaar             J.A. de Boer MSc