Financiën

Inleiding

Dit kopje is bedoeld om een tussenstand te geven van de financiële effecten van de tussenrapportage. U vindt hier een samenvatting van alle voorgestelde financiële mutaties per programma/ taakveld en het effect daarvan op het verwacht rekeningresultaat 2017. De financiële mutatie geven we weer met een V (voordeel) en een N (nadeel). De financiële mutaties voor de begroting 2018-2021 verwerkten we al in vastgestelde begroting 2018. Indien een verrekening met een reserve plaatsvindt, geven we de gevolgen weer voor de desbetreffende reserve. Tot slot nemen we de ontwikkeling van de investeringskredieten op en het verloop van de weerstandsratio.

Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Inwonerszaken?

Taakveld

Onderwerp

Mutatie
2017

V / N

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Voorschoolse voorzieningen peuters

22.000

V

Samenkracht en burgerparticipatie

Collectief vervoer

20.000

V

Inkomensregelingen

Inkomensvoorzieningen en minimabeleid

95.000

V

Maatwerkvoorzieningen Wmo

Verplaatsen in en rond het huis

120.000

V

Maatwerkdienstverlening 18+

Maatwerkdienstverlening 18+

85.000

V

Maatwerkdienstverlening 18-

Begeleiding en verblijf zorg in natura
Meer bewegen voor ouderen

160.000
35.000

V
V

Geëscaleerde zorg 18-

Jeugdreclassering en drangtrajecten jeugd

160.000

N

Mutaties saldo lasten programma Inwonerszaken

377.000

V

OZB-woningen

OZB-opbrengst

25.000

V

OZB-niet woningen

OZB-opbrengst

25.000

V

Mutatie saldo baten programma Inwonerszaken

50.000

V

Mutaties saldo programma Inwonerszaken

427.000

V

De totale lasten van programma Inwonerszaken nemen met € 377.000,- af. De totale baten van programma Inwonerszaken nemen met € 50.000,- toe. Per saldo een positieve mutatie van € 427.000,-.

Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Ruimte?

Taakveld

Onderwerp

Mutatie
2017

V / N

Verkeer en vervoer

Naheffing energiebelasting
Watersysteemheffing

45.000
26.250

N
N

Openbaar groen & (openlucht) recreatie

Begroting 2017 Avri

6.500

N

Riolering

Begroting 2017 Avri

25.000

N

Begraafplaatsen

Begroting 2017 Avri
Beleidsnotitie begraafplaatsen

60.250
12.000

N
N

Ruimtelijke ordening

Omgevingswet
Archeologisch onderzoek

13.250
18.250

N
N

Wonen en bouwen

Begroting 2017 ODR (aanpassing Cao)

36.250

N

Mutaties saldo lasten programma Ruimte

242.750

N

Ruimtelijke ordening

Bijdrage landschappelijke versterking

Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen

90.000
63.250

V
V

Mutatie voorziening:

- Riolering

Onttrekking hogere lasten begroting 2017 Avri

25.000

V

- Begraafplaatsen

Onttrekking hogere lasten begroting 2017 Avri

60.250

V

Mutatie saldo baten programma Ruimte

238.500

V

Mutaties saldo programma Ruimte

4.250

N

De totale lasten van programma Ruimte nemen met € 242.750,- toe. De totale baten van programma Ruimte nemen met € 238.500,- toe. Per saldo een negatieve mutatie van € 4.250,-.

Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Bedrijfsvoering?

Taakveld

Onderwerp

Mutatie
2017

V / N

Overhead

Salariskosten 2017
Inhuur derden

320.000
72.000

N
N

Vennootschapsbelasting

Voorlopige aangifte

95.000

N

Treasury

Actualisatie overzicht investeringen

35.000

V

Reserves

Storting reserve Overlopende posten:

Zie IZ: Meer bewegen voor ouderen

35.000

N

Zie Ruimte:bijdrage landschappelijke versterking

90.000

N

Storting reserve Sociaal domein:

Zie IZ: Inkomensvoorzieningen en minimabeleid

95.000

N

Zie IZ: Verplaatsen in en rond het huis

120.000

N

Zie IZ: Maatwerkdienstverlening 18+

85.000

N

Zie IZ: Begeleiding en verblijf zorg in natura

160.000

N

Zie IZ: Jeugdreclassering / drangtrajecten jeugd

160.000

V

Storting reserve Omgevingsgerichte uitgaven:

Zie Ruimte: bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen

63.250

N

Mutaties saldo lasten programma Bedrijfsvoering

940.250

N

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Mei- & septembercirculaire 2017

362.000

V

Reserves

Onttrekking reserve Omgevingsgerichteuitgaven
Zie Ruimte: archeologisch onderzoek

18.250

V

Mutaties saldo baten programma Bedrijfsvoering

380.250

V

Mutaties saldo programma Bedrijfsvoering

560.000

N

De totale lasten van programma Bedrijfsvoering nemen met € 940.250,- toe. De totale baten van programma Bedrijfsvoering nemen met € 380.250,- toe. Per saldo een negatieve mutatie van € 560.000,-.

Wat zijn de gevolgen voor het verwacht rekeningresultaat 2017?

Mutatie
2017

V / N

Verwacht rekening resultaat 2017 na eerste bestuursrapportage

 183.000

N

Mutatie saldo programma Inwonerszaken

427.000

V

Mutatie saldo programma Ruimte

4.250

N

Mutatie saldo programma Bedrijfsvoering

560.000

N

Verwacht rekening resultaat 2017 na tussenrapportage tot en met oktober

320.250

N

Ontwikkeling reserves

Besluit

Onderwerp

Mutatie
2017

Huidige stand reserve Overlopende posten

665.750

Maatwerkdienstverlening 18-

Meer bewegen voor ouderen

+ 35.000

Ruimtelijke ordening

Bijdrage landschappelijke versterking

+ 90.000

Verwachte stand per 31/12/2017

790.750

Besluit

Onderwerp

Mutatie
2017

Huidige stand reserve Sociaal domein

2.852.000

Inkomensregelingen

Inkomensregelingen en minimabeleid

+ 95.000

Maatwerkvoorzieningen Wmo

Verplaatsen in en rond het huis

+ 120.000

Maatwerkdienstverlening 18+

Maatwerkdienstverlening 18+

+ 85.000

Maatwerkdienstverlening 18-

Begeleiding en verblijf zorg in natura

+ 160.000

Geëscaleerde zorg 18-

Jeugdreclassering en drangtrajecten jeugd

- 160.000

Verwachte stand per 31/12/2017

3.152.000

Besluit

Onderwerp

Mutatie
2017

Huidige stand reserve Omgevingsgerichte uitgaven & bovenplanse verevening

681.750

Ruimtelijke ordening

Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen
Archeologisch onderzoek

+ 63.250
- 18.250

Verwachte stand per 31/12/2017

726.750

Ontwikkeling investeringskredieten

We stellen u voor een krediet van € 175.000,- op te nemen in de begroting 2017. De daadwerkelijke betaling vindt pas plaats nadat u een besluit neemt over de kunstgrasvelden (verzelfstandiging buitensportaccommodaties) in 2018.

Ontwikkeling ratio weerstandsvermogen

Bij de behandeling van de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing zegden we u toe de ontwikkeling ratio weerstandsvermogen op te nemen in de tussenrapportages. In de nota gaven we aan dat de ratio 1,42 (ruim voldoende) is. Tegelijk met de nota behandelde u het raadsvoorstel over de sloop van het Klokhuis. U besloot € 190.000,- te onttrekken uit de algemene reserve. Dit heeft invloed op de weerstandscapaciteit. Rekening houden met deze onttrekking en de laatste risico-inventarisatie voor de begroting 2018 daalt de ratio naar 1,36 (voldoende).