Ontwikkelingen

Inleiding

Met gepaste trots presenteert het college van B&W de eerste tussenrapportage nieuwe stijl. Waar we u in het verleden de bestuursrapportage via een presentatie aanboden, hebben we nu de informatie verder gedigitaliseerd. Daarbij is het raamwerk de begroting 2017. Met de tussenrapportage informeren we u over de voortgang van de in de begroting opgenomen doelen en prestaties en over
eventuele financiële ontwikkelingen tot en met oktober jl..

Tijdens de voorbespreking op 28 november leggen we u de technische werking van de website uit. Op 28 november behandelt u ook de inhoud van deze tussenrapportage. Volgens planning behandelt u de tussenrapportage tijdens de besluitvormende raad op 19 december. Ons voorstel is de financiële ontwikkelingen te vertalen in een begrotingswijziging.

Overige ontwikkelingen
Het kopje ‘overige ontwikkelingen’ is vooral bedoeld om een plekje te geven aan de ontwikkelingen die het college graag met u wil delen. In deze rapportage betreft het een ontwikkeling over het sociaal domein:

Binnen het sociaal domein hebben we in de afgelopen periode een herverdeling gemaakt van de budgetbedragen per taakveld. Er zijn namelijk  in de afgelopen jaren op taakveldniveau de nodige afwijkingen ontstaan tussen de vanaf 2015 gebudgetteerde en gerealiseerde bedragen. Dat deze afwijkingen zijn ontstaan is omdat het om met name de nieuwe taken binnen het sociaal domein gaat waarmee we geen enkele ervaring hadden. Nu is het doel van de herverdeling om de budgetten per taakveld zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de verwachte realisatie voor 2017 en de volgende jaren. We hebben daarvoor door de gemiddeld gerealiseerde bedragen per taakveld in de periode 2015 tot medio 2017 en de toekomstige financiële ontwikkelingen binnen het sociaal domein meegenomen in de herverdeling. Daarnaast is de herverdeling volledig budgetneutraal  gedaan binnen het sociaal domein.

Ontwikkelingen bedrijfsvoering
Het kopje 'ontwikkelingen bedrijfsvoering' is vooral bedoeld om een plekje te geven aan de ontwikkelingen: in- & uitstroom, inhuur en ziekteverzuim. Deze onderwerpen waren ook onderdeel van de bestuursrapportages.

In de vastgestelde financiële verordening 2017 is opgenomen dat het college bevoegd is om het organisatiebrede budget voor inhuur en vervanging bij ziekte zonder raadsbesluit over de taakvelden, waarvoor het wordt aangewend, te verdelen. Dit hoofdstuk willen we gebruiken om daarover verantwoording af te leggen.